CauDuongCang    

Giới thiệu dịch vụ

 

NỘI DUNG CÁC DỊCH VỤ

 

Trung tâm Tư vấn Khoa học và Công nghệ Cầu Đường Cảng (BROPOCE) cung cấp các dịch vụ tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng với chất lượng cao nhất nhằm đáp ứng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng bằng cách không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

  • Khảo sát, thiết kế quy hoạch chi tiết và thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và hạ tầng kỹ thuật;
  • Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và hạ tầng kỹ thuật;
  • Thẩm định dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, quyết toán các công trình xây dựng;
  • Lập dự án đầu tư, kiểm định, khảo sát thiết kế các công trình giao thông công chánh;
  • Thực hiện đầu tư một số công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường cụm dân cư.
  • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu: xây lắp, mua sắm hàng hoá; thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài;
  • Thí nghiệm vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng;
  • Thực hiện liên kết đào tạo.

Trung tâm không ngừng hoàn thiện các dịch vụ theo hướng chuyên môn hóa cao, chú trọng hiệu quả công việc, bảo đảm chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng mọi yêu cầu một cách nhanh chóng, tạo lòng tin lâu dài cho khách hàng và tương lai vững chắc cho sự phát triển của Trung tâm.

 


© 2006-2014 Trung tâm Tư vấn Khoa học & Công nghệ Cầu Đường Cảng Tp. Hồ Chí Minh (BROPOCE)