CauDuongCang    

Vương Hoàng Thanh

Chi hội trưởng

Họ và tên : Vương Hoàng Thanh
Ngày sinh : 1955
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư XD Cầu đường
Chức vụ : Chi hội trưởng
Nơi công tác/Chi hội

Ban QLDA Đại lộ Đông tây và Môi trường nước


Địa chỉ liên hệ

 Thành phố
:Số 3 Nguyễn Thị Diệu, Q.3, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại                  

:


© 2006-2014 Trung tâm Tư vấn Khoa học & Công nghệ Cầu Đường Cảng Tp. Hồ Chí Minh (BROPOCE)