căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

Luật hoạt động Khoa học và Công nghệ

Cập nhật 06/10/2014

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về tổ chức và hoạt động khoa học và công nghệ.
Luật Chuyển giao Công nghệ

Cập nhật 06/10/2014

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Cập nhật 06/10/2014

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
Thông tư số 02/2007/TT-BXD về "Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình"

Cập nhật 06/10/2014

Ban hành ngày 14/02/2007, huớng dẫn một số nội dung về "Lập. thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình" quy định tại nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/05/2005 và nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của chính phủ.
Quyết định số 1474/1998/QĐ - BGTVT "Về việc phân loại đường bộ các tuyến"

Cập nhật 06/10/2014

Ban hành ngày 11/6/1998.
Chỉ thị 13/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc "Tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân"

Cập nhật 06/10/2014

Ban hành ngày 23/11/2006
Quyết định 104/2006/QĐ-UBND về việc ban hành "Bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh"

Cập nhật 03/10/2014

Ban hành ngày 14 tháng 7 năm 2006.
Quyết định 103/2006/QĐ-UBND về việc ban hành "Đơn giá Khảo sát xây dựng khu TP. Hồ Chí Minh"

Cập nhật 03/10/2014

Ban hành ngày 14 tháng 7 năm 2006.
Nghị định số 111/2006/NĐ-CP "Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng"

Cập nhật 03/10/2014

Ban hành ngày 29 tháng 9 năm 2006.
Chỉ thị số 12/2006/CT-BXD về việc "Tăng cường chất lượng và Hiệu quả của Công tác Khảo sát Xây dựng"

Cập nhật 03/10/2014

Thực hiện quy định của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, các Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng của Chính phủ; nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác khảo sát xây dựng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng công trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu:
Chỉ thị số 06/2006/CT-BXD về việc "tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng" trong kế hoạch 5 năm (2006 - 2010)"

Cập nhật 03/10/2014

Chỉ thị số 04/2006/CT-BXD về việc "tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng"

Cập nhật 03/10/2014

Ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2006.
Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18 tháng 8 năm 2006 Hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của chính phủ

Cập nhật 03/10/2014

- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; - Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới; Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 02/CP).
Thông tư số 18/2006/TT-BNN ngày 20 tháng 03 năm 2006

Cập nhật 03/10/2014

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của chính phủ về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình (sử dụng vốn ngân sách nhà nước) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Chỉ thị số 28/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2006 về tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm 2006

Cập nhật 03/10/2014

Để nâng cao hiệu quả đầu tư, xây dựng theo đúng tinh thần Nghị quyết của Quốc hội và các Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng giám đốc các Tổng công ty nhà nước một mặt phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006, Nghị quyết số 13/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ, mặt khác phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp sau:
Thông Tư 08/2006/TT-BXD ngày 24 tháng 11 năm 2006

Cập nhật 03/10/2014

Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng
Chỉ thị 13/2006/CT-BXD ngày 23 tháng 11 năm 2006

Cập nhật 03/10/2014

Về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân
Thông tư 06/2006/TT-BXD

Cập nhật 03/10/2014

Thông tư của Bộ Xây dựng số 06/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 hướng dẫn Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình
Thông tư số 02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ Xây dựng

Cập nhật 03/10/2014

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng.
Công văn số 3141/SXD-QLCL,ngày 4/5/2006

Cập nhật 03/10/2014

Về việc Thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Thông tư số 11/2005/TT-BXD
Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg, ngày 10/10/2006 Về việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công.

Cập nhật 03/10/2014

Quyết định số 21/2005/QĐ–BXD, ngày 22-7-05

Cập nhật 03/10/2014

Về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ, khung tên trong các đồ án quy hoạch xây dựng.
Quyết định số 2851/2000/BGTVT ngày 28/9/2000

Cập nhật 03/10/2014

Về việc phân loại đường ôtô để tính cước năm 2000
Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006

Cập nhật 03/10/2014

Hướng dẫn Thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006

Cập nhật 03/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Quyết định số 25/2006/QĐ - BXD về việc "Ban hành định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cầu kiện và kết cấu xây dựng"

Cập nhật 03/10/2014

Ban hành ngày 05/9/2006 của Bộ Xây dựng.
Quyết định số 09/2006/QĐ-BXD ngày 29/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng

Cập nhật 03/10/2014

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006

Cập nhật 03/10/2014

Hướng dẫn thực hiện quy chế khu đô thị mới ban hành theo nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính Phủ.
Chỉ thị số 12/2006/CT-BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng ngày 11/9/2006

Cập nhật 03/10/2014

Về việc tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác khảo sát xây dựng
Thông tư số:15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005

Cập nhật 03/10/2014

Thông tư của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >