căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

Nghị định số 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 02/2009/TT-BKH ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

Cập nhật 08/10/2014

Công văn số 223/BXD-KTXD ngày 20/02/2009 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn thực hiện giảm tỷ lệ giữ lại chờ quyết toán khi hoàn thành các dự án thực hiện theo cơ chế 797 - 400

Cập nhật 08/10/2014

Công văn số 222/BXD-GĐ ngày 20/02/2009 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo các tổ chức thực hiện thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm định, chứng nhận chất lượng công trình xây dựng

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định 12/2009/NĐ-CP "Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình"

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 131/QĐ-BXD ngày 16/02/2009 của Bộ Xây dựng, Ban hành thiết kế điển hình

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 132/QĐ-BXD ngày 16/2/2009 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2009 của Bộ Xây dựng ”.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 117/2008/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2008 "Nội dung trích yếu Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước"

Cập nhật 08/10/2014

Công văn số 161/CĐBVN-GT ngày 13/01/2006 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc thực hiện Thông tư 13/2005/TT-BGTVT và Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 292/QĐ-SGTVT ngày 09/02/2009 của Sở Giao thông vận tải Về việc ban hành Quy định về mẫu rào chắn dùng cho các công trình thi công có rào chắn nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 296/QĐ-SGTVT ngày 09/02/2009 của Sở Giao thông vận tải Về việc giao kế hoạch vốn các công trình sử dụng vốn đảm bảo giao thông năm 2009 - Nguồn vốn ngân sách thành phố

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 2464/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2008 của Sở Giao thông vận tải Về việc ban hành Quy định về mẫu rào chắn dùng cho các công trình thi công có rào chắn nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Cập nhật 08/10/2014

Công văn 26/BXD-KTXD, ngày 9 tháng 01 năm 2009, "Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình"

Cập nhật 08/10/2014

Chỉ thị 1940/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 về nhà đất liên quan đến Tôn giáo

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định Số 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 về Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 11 năm 2008 "Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế"

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định 22/2008/QĐ-BGTVT về việc "ban hành quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải." ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2008

Cập nhật 08/10/2014

Chỉ thị 08/2008/CT-BXD ngày 17 tháng 11 năm 2008 về việc "thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo sự phát triển ổn định và tăng trưởng bền vững đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Công văn 2274 /BXD-VP, ngày 10 tháng 11 năm 2008, "Công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng"

Cập nhật 08/10/2014

Công văn 2273 /BXD-VP, ngày 10 tháng 11 năm 2008, "Công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị"

Cập nhật 08/10/2014

Công văn 2272/BXD-VP, ngày 10 tháng 11 năm 2008, "Công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị"

Cập nhật 08/10/2014

Công văn 2271 /BXD-VP, ngày 10 tháng 11 năm 2008, "Công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị"

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 18/2008/TT-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 "Hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 17/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 10 năm 2008 "Hướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện theo cơ chế 797- 400"

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định 12/2008/QĐ-BXD ngày 26 tháng 9 năm 2008 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định 14/2008/QĐ-BGTVT về việc "Ban hành Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông" ban hành ngày 21 tháng 8 năm 2008

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2008 "Hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định Số 1048/2008/QĐ-BKH Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH Ban hành Mẫu Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Cập nhật 08/10/2014

Công văn 165/BXD-KTXD, ngày 27 tháng 8 năm 2008 Về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD.

Cập nhật 08/10/2014

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >