căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

Thông tư 10/2007/TT-BGTVT về "Quản lý cảng biển và luồng hàng hải"

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 10/2007/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
Nghị định 41/2007/NĐ-CP về "Xây dựng ngầm đô thị" ban hành ngày 22 tháng 3 năm 2007

Cập nhật 08/10/2014

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư trong xây dựng công trình

Cập nhật 08/10/2014

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng "Định mức dự toán sữa chữa công trình xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Công bố kèm theo văn bản số: 1778/BXD-VP ngày 16 tháng 08 năm 2007 của BXD.
Thuyết minh và hướng dẫn "Áp dụng Định mức vật tư trong xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Công bố kèm theo văn bản số: 1784/BXD-VP ngày 16 tháng 08 năm 2007 của Bộ Xây dựng.
Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

Cập nhật 08/10/2014

Công bố kèm theo Công văn số 1599/BXD-VP ngày 25 tháng 07 năm 2007 của BXD.
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2007

Cập nhật 08/10/2014

Công bố kèm theo Công văn số 1600/BXD-VP ngày 25 tháng 07 năm 2007 của BXD.
Chỉ số Giá xây dựng

Cập nhật 08/10/2014

Kèm theo Công văn số 1601/BXD-VP ngày 25 tháng 07 năm 2007 của BXD.
Thông tư 07/2007/TT-BXD "Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình"

Cập nhật 08/10/2014

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BXD-BCA "Hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà; Căn cứ Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng;
Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP "Về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp"

Cập nhật 08/10/2014

Hiện nay tại các đô thị trên cả nước có nhiều nhà chung cư được xây dựng từ trước những năm 1990 đang bị hư hỏng hoặc xuống cấp nghiêm trọng cần được cải tạo, xây dựng lại.Tại phiên họp ngày 03 và 04 tháng 5 năm 2007, Chính phủ đã quyết nghị những vấn đề sau:
Chỉ thị số 08/2007/CT-BGTVT "Về việc tăng cường công tác thanh tra, xử lý sau thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng trong ngành GTVT"

Cập nhật 08/10/2014

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành Giao thông vận tải trong những năm qua các đơn vị trong toàn ngành cơ bản đã thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện của Bộ Giao thông vận tải.
Nghị định số 115/2007/NĐ-CP "Về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển"

Cập nhật 08/10/2014

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Quyết định số 31/2007/QĐ-BGTVT "Về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Tỉnh Cà mau và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Cà mau"

Cập nhật 08/10/2014

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;
Thông tư số 79/2007/TT-BTC "Hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải"

Cập nhật 08/10/2014

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Thông tư số 78/2007/TT-BTC "Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, Quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa"

Cập nhật 08/10/2014

Căn cứ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt và Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa;
Thông báo số 136/TB-VPCP "Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt nam năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050"

Cập nhật 08/10/2014

Ngày 21 tháng 6 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp bàn về Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định số 58/2007/QĐ-BTC "Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Vĩnh Thịnh"

Cập nhật 08/10/2014

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí;
Chỉ thị số 08/2007/CT-BGTVT "Về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sau thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng trong Ngành GTVT"

Cập nhật 06/10/2014

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành Giao thông vận tải trong những năm qua các đơn vị trong toàn ngành cơ bản đã thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện của Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng trong ngành Giao thông vận tải cho thấy vẫn còn nhiều sai sót, tồn tại ở các khâu như:
Quyết định 1323/QĐ-SXD-VP "Về ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận thụ lý hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở các công trình dân dụng, công nghiệp"

Cập nhật 06/10/2014

Quyết định 1323/QĐ-SXD-VP gồm 5 chương và 4 phụ lục: Chương I: Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở cần phải công khai. Chương II: Quy trình thụ lý hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở. Chương III: Thái độ, tác phong của cán bộ, công chức và việc xử lý vi phạm. Chương IV: Trách nhiệm thực hiện. Chương V: Điều khoản thi hành.
QĐ 08/2007/QĐ-BXD về việc ban hành TC XDVN 382-2007 "Vật liệu chịu lửa Phương pháp xác định độ chịu mài mòn ở nhiệt độ thường"

Cập nhật 06/10/2014

Nghị định số 99/2007/NĐ-CP, ban hành ngày 13/06/2007 về "Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình"

Cập nhật 06/10/2014

Chiều ngày 8/6/2007 thông tin báo về Viện Kinh tế xây dựng cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Nghị định hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Như vậy thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được nâng thành Nghị định, thể hiện tính pháp lý cao hơn. Đánh dấu một bước tiến mới, đây là một mốc quan trọng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Các Thông tư hướng dẫn Nghị định đang được gấp rút hoàn thiện.
Quyết định 08/2007/QĐ-BKHCN “Quy định về Tiêu chí xác định tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước

Cập nhật 06/10/2014

Quyết định 23/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ"

Cập nhật 06/10/2014

Quyết định 17/QĐ-BXD về việc ban hành tiêu chuẩn "Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử"

Cập nhật 06/10/2014

Thông tư 33 /2007/TT- BTC "Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước"

Cập nhật 06/10/2014

Bộ Tài chính ban hành ngày 09/04/2007
Thông tư 27/2007/TT-BTC "Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước"

Cập nhật 06/10/2014

Thông tư 23/2007/TT-BTC

Cập nhật 06/10/2014

Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg về "Các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tải điểm Đ khoản 1 điều 101 của Luật xây dựng"

Cập nhật 06/10/2014

Quyết định thủ tướng chính phủ ban hành ngày 11 tháng 04 năm 2007
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >