căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BXD-BCA "Hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà; Căn cứ Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng;
Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP "Về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp"

Cập nhật 08/10/2014

Hiện nay tại các đô thị trên cả nước có nhiều nhà chung cư được xây dựng từ trước những năm 1990 đang bị hư hỏng hoặc xuống cấp nghiêm trọng cần được cải tạo, xây dựng lại.Tại phiên họp ngày 03 và 04 tháng 5 năm 2007, Chính phủ đã quyết nghị những vấn đề sau:
Chỉ thị số 08/2007/CT-BGTVT "Về việc tăng cường công tác thanh tra, xử lý sau thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng trong ngành GTVT"

Cập nhật 08/10/2014

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành Giao thông vận tải trong những năm qua các đơn vị trong toàn ngành cơ bản đã thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện của Bộ Giao thông vận tải.
Nghị định số 115/2007/NĐ-CP "Về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển"

Cập nhật 08/10/2014

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Quyết định số 31/2007/QĐ-BGTVT "Về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Tỉnh Cà mau và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Cà mau"

Cập nhật 08/10/2014

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;
Thông tư số 79/2007/TT-BTC "Hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải"

Cập nhật 08/10/2014

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Thông tư số 78/2007/TT-BTC "Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, Quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa"

Cập nhật 08/10/2014

Căn cứ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt và Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa;
Thông báo số 136/TB-VPCP "Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt nam năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050"

Cập nhật 08/10/2014

Ngày 21 tháng 6 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp bàn về Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định số 58/2007/QĐ-BTC "Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Vĩnh Thịnh"

Cập nhật 08/10/2014

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí;
Chỉ thị số 08/2007/CT-BGTVT "Về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sau thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng trong Ngành GTVT"

Cập nhật 06/10/2014

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành Giao thông vận tải trong những năm qua các đơn vị trong toàn ngành cơ bản đã thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện của Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng trong ngành Giao thông vận tải cho thấy vẫn còn nhiều sai sót, tồn tại ở các khâu như:
Quyết định 1323/QĐ-SXD-VP "Về ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận thụ lý hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở các công trình dân dụng, công nghiệp"

Cập nhật 06/10/2014

Quyết định 1323/QĐ-SXD-VP gồm 5 chương và 4 phụ lục: Chương I: Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở cần phải công khai. Chương II: Quy trình thụ lý hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở. Chương III: Thái độ, tác phong của cán bộ, công chức và việc xử lý vi phạm. Chương IV: Trách nhiệm thực hiện. Chương V: Điều khoản thi hành.
QĐ 08/2007/QĐ-BXD về việc ban hành TC XDVN 382-2007 "Vật liệu chịu lửa Phương pháp xác định độ chịu mài mòn ở nhiệt độ thường"

Cập nhật 06/10/2014

Nghị định số 99/2007/NĐ-CP, ban hành ngày 13/06/2007 về "Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình"

Cập nhật 06/10/2014

Chiều ngày 8/6/2007 thông tin báo về Viện Kinh tế xây dựng cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Nghị định hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Như vậy thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được nâng thành Nghị định, thể hiện tính pháp lý cao hơn. Đánh dấu một bước tiến mới, đây là một mốc quan trọng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Các Thông tư hướng dẫn Nghị định đang được gấp rút hoàn thiện.
Quyết định 08/2007/QĐ-BKHCN “Quy định về Tiêu chí xác định tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước

Cập nhật 06/10/2014

Quyết định 23/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ"

Cập nhật 06/10/2014

Quyết định 17/QĐ-BXD về việc ban hành tiêu chuẩn "Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử"

Cập nhật 06/10/2014

Thông tư 33 /2007/TT- BTC "Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước"

Cập nhật 06/10/2014

Bộ Tài chính ban hành ngày 09/04/2007
Thông tư 27/2007/TT-BTC "Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước"

Cập nhật 06/10/2014

Thông tư 23/2007/TT-BTC

Cập nhật 06/10/2014

Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg về "Các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tải điểm Đ khoản 1 điều 101 của Luật xây dựng"

Cập nhật 06/10/2014

Quyết định thủ tướng chính phủ ban hành ngày 11 tháng 04 năm 2007
Công văn số 1876/VPCP-CCHC về việc áp dụng cơ chế "một cửa liên thông" trong đầu tư xây dựng

Cập nhật 06/10/2014

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 1573/VPCP-CCHC ngày 23 tháng 3 năm 2007, về việc áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong thực hiện thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:
Quyết định số 21/2007/QĐ-BGTVT ban hành "Quy chế thông báo tin tức hàng không"

Cập nhật 06/10/2014

Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg "về tăng cường quản lý dử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư"

Cập nhật 06/10/2014

Ban hành ngày 06 tháng 04 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ.
Chỉ thị số 04/2007/CT-BXD "thực hiện công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai năm 2007 đối với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng"

Cập nhật 06/10/2014

Chỉ thị số 03/2007/CT-BXD "về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2007 đối với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng"

Cập nhật 06/10/2014

Nghị định số 41/2007/NĐ-CP về "Xây dựng ngầm đô thị"

Cập nhật 06/10/2014

Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về các yêu cầu đặc thù của hoạt động xây dựng ngầm đô thị tại Việt Nam. Hoạt động xây dựng ngầm đô thị tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng, các quy định của Nghị định này và các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng khác có liên quan
Thông tư số 02/2007/TT-BXD "Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình"

Cập nhật 06/10/2014

Thông tư của Bộ Xây dựng số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình qui định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ
Chỉ thị số 01/2007/CT-BXD về "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thuộc BỘ XÂY DỰNG trong hội nhập kinh tế quốc tế"

Cập nhật 06/10/2014

Quyết định số 48/2006/QĐ-BGTVT về việc "Sửa đổi bổ sung biển báo hiệu 420 và 421 trong điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237 -01"

Cập nhật 06/10/2014

Luật Sở hữu trí tuệ

Cập nhật 06/10/2014

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >