căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

Thông tư số: 09/2005/ TT-BXD, Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng

Cập nhật 02/10/2014

Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng được quy định tại mục 2 Chương III của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (dưới đây viết tắt là NĐ 16/CP).
Thông tư 02 /2006/TT-BXD, ngày 17 tháng 5 năm 2006

Cập nhật 02/10/2014

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng.
Công văn số 2646 /BXD-XL ngày 23/12/2005 của Bộ Xây Dựng

Cập nhật 02/10/2014

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005

Cập nhật 02/10/2014

Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình
Thông tư 15/2005/TT-BXD ngày 19/08/2005

Cập nhật 02/10/2014

Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng
Thông tư 14/2005/TT-BXD ngày 10/08/2005

Cập nhật 02/10/2014

Về việc ban hành Định mức dự toán khảo sát XD
Thông tư 12/2005/TT-BXD ngày 15/07/2005

Cập nhật 02/10/2014

Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng
Thông tư 11/2005/TT-BXD ngày 14/07/2005

Cập nhật 02/10/2014

Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
Thông tư 10/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005

Cập nhật 02/10/2014

Thông tư liên tịch BXD và Bộ Nội vụ hướng dẫn Thanh tra chuyên ngành
Thông tư 09/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005

Cập nhật 02/10/2014

Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng
Thông tư liên tịch Số:10 /2005/TTLT/BXD-BNV

Cập nhật 02/10/2014

TT của Bộ Xây Dựng và Bộ Nội Vụ ngày 22 tháng 6 năm 2005 Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của thanh tra Xây dựng ở địa phương. Thi hành Luật Thanh tra năm 2004, Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định 46/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng, Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Xây dựng ở địa phương.
Thông tư Số:08/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây Dựng

Cập nhật 02/10/2014

Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ. Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp từ thực hiện Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP, số 12/2000/NĐ-CP, số 07/2003/NĐ-CP (dưới đây viết tắt là NĐ 52/CP, NĐ 12/CP, NĐ 07/CP) sang thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (dưới đây viết tắt là NĐ 16/CP) như sau.
Quyết định số 2578 của Bộ GTVT ngày 14-10-1998 quy định danh mục hồ sơ hoàn công cầu đường.

Cập nhật 02/10/2014

Hồ sơ hoàn công là tài liệu, lý lịch của sản phẩm công trình xây dựng, bao gồm các vấn đề từ chủ trương ban đầu đến việc nghiên cứu, KSTK, thi công và các vấn đề khác có liên quan đến dự án, công trình đó.