căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

Quyết định 02/2008/QĐ-TTg "Về việc ban hành quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài"

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 02/2008/TT-BXD, ngày 02 tháng 01 năm 2008

Cập nhật 08/10/2014

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010.
Quyết định 1583/2007/QĐ-BKH về việc Ban hành "Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn"

Cập nhật 08/10/2014

Do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 24/12/2007.
Quyết định 1591/2007/QĐ-BKH về việc Ban hành

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định 1591/2007/QĐ-BKH do Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ngày 24/12/2007.
Quyết định 59/2007/QĐ-BGTVT Ban hành "Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý"

Cập nhật 08/10/2014

Công văn số 2635.BXD-HTĐT: Cấp giấy phép xây dựng "phần ngầm của các công trình xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 10/2007/TT-BXD, "Hướng dẫn qui hoạch xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã", ngày 22 tháng 11 năm 2007

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 09/2007/TT-BXD, "Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam", ngày 02 tháng 11 năm 2007

Cập nhật 08/10/2014

Chỉ thị 07/2007/CT-BXD "Về tăng cường công tác quản lý xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng", ngày 05 tháng 11 năm 2007

Cập nhật 08/10/2014

Công văn 1780 /BXD–VP, ngày 16 tháng 8 năm 2007"Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Công văn 1779 /BXD-VP, ngày 16 tháng 8 năm 2007, "Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát Xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Công văn 1776 /BXD-VP, ngày 16 tháng 08 năm 2007 "Về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Công văn 1784 /BXD-VP, ngày 16 tháng 8 năm 2007 "Về việc công bố Định mức vật tư trong xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Công văn 1778 /BXD-VP, ngày 16 tháng 08 năm 2007 "Về việc công bố định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 06/2007/TT-BXD "Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 26/2007/QĐ-BXD "Về việc bải bỏ văn bản quy phạm pháp luật"

Cập nhật 08/10/2014

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành trong danh mục kèm theo Quyết định này để thực hiện theo Nghị định 99/2007/NĐ ngày 13/03/2007 của Chính phủ "về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình" và các văn bản hướng dẫn thi hành".
1751 /BXD-VP "Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình"

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 120 /2007/QĐ-UBND "Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh"

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2283/QĐ-UB ngày 11 tháng 9 năm 1992 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra thành phố.
Thông tư 08/2007/TT-BXD "Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị"

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư này hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị (sau đây viết tắt là KTĐT) cho các khu vực nội thành, đô thị, các khu vực cửa ngõ. khu vực đặc thù của các đô thị từ loại đặc biệt đến đô thị loại 4 và các thị trấn (đô thị loại 5).
Quyết định 29/2007/QĐ-BGTVT về "Xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2007"

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 10/2007/TT-BGTVT về "Quản lý cảng biển và luồng hàng hải"

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 10/2007/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
Nghị định 41/2007/NĐ-CP về "Xây dựng ngầm đô thị" ban hành ngày 22 tháng 3 năm 2007

Cập nhật 08/10/2014

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư trong xây dựng công trình

Cập nhật 08/10/2014

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng "Định mức dự toán sữa chữa công trình xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Công bố kèm theo văn bản số: 1778/BXD-VP ngày 16 tháng 08 năm 2007 của BXD.
Thuyết minh và hướng dẫn "Áp dụng Định mức vật tư trong xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Công bố kèm theo văn bản số: 1784/BXD-VP ngày 16 tháng 08 năm 2007 của Bộ Xây dựng.
Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

Cập nhật 08/10/2014

Công bố kèm theo Công văn số 1599/BXD-VP ngày 25 tháng 07 năm 2007 của BXD.
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2007

Cập nhật 08/10/2014

Công bố kèm theo Công văn số 1600/BXD-VP ngày 25 tháng 07 năm 2007 của BXD.
Chỉ số Giá xây dựng

Cập nhật 08/10/2014

Kèm theo Công văn số 1601/BXD-VP ngày 25 tháng 07 năm 2007 của BXD.
Thông tư 07/2007/TT-BXD "Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình"

Cập nhật 08/10/2014

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >