căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH Ban hành Mẫu Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Cập nhật 08/10/2014

Công văn 1781/BXD-VP ngày 28 tháng 8 năm 2008 Công bố chỉ số giá xây dựng quý 2 năm 2008.

Cập nhật 08/10/2014

Công văn 165/BXD-KTXD, ngày 27 tháng 8 năm 2008 Về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD.

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định 1072 /QĐ- HĐNTNN ngày 28 tháng 8 năm 2008 Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư liên tịch 06/2008/-BKNCN-BTC-BNV ngày 18/06/2008, "Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 "về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ"

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005, "Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập"

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định 53/2008/QĐ-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2008 Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành nay đã hết hiệu lực pháp luật

Cập nhật 08/10/2014

Công văn 1551/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng "Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Bộ Xây dựng đã có công văn 1551/BXD-KTXD gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước về một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
Quyết định 937/2008/QĐ-BKH ngày 23 tháng 7 năm 2008 Về việc Ban hành mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định 55/2008/QĐ-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2008 Về việc ban hành quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý thẻ thẩm định viên về giá

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định 56/2008/QĐ-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2008 Về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định 905/QĐ-BXD ngày 14 tháng 7 năm 2008 Về việc đính chính Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 ban hành quy chế cấp c

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định 11/2008/QĐ-BXD về việc "Ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng" ban hành ngày 03 tháng 7 năm 2008

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 10 /2008/QĐ-BXD Về việc ban hành "Quy định điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt" ban hành ngày 25 tháng 6 năm 2008

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định 731/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch "Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp", ngày 10 tháng 6 năm 2008

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định 58/2008/NĐ-CP về "Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng", ban hành ngày 05/05/2008

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định 03/2008/NĐ-CP "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình"

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định 180/2007/NĐ-CP "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị"

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định 49/2008/NĐ-CP về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 10/2008/TT-BXD "Hướng dẫn về việc đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu"

Cập nhật 08/10/2014

Bộ Xây dựng ban hành ngày 22 tháng 4 năm 2008.
Thông tư 09/2008/TT-BXD, ngày 17 tháng 4 năm 2008 "Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 41/2006/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2006 về việc ban hành TCXDVN 371 : 2006 "Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 04 năm 2008 "Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định 06/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 01 năm 2008 Về việc "Ban hành hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà chung cư"

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 Về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định 03/2008/QĐ-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 về việc "Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Chỉ thị 02/2008/CT-BXD ngày 27 tháng 3 năm 2008 về việc "Chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành Xây dựng"

Cập nhật 08/10/2014

Công văn 99/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng "Công bố mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC)"

Cập nhật 08/10/2014

Thứ trưởng Đinh Tiến Dũng đã ký công văn 99/BXD-KTTC gửi Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban Nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước về việc công bố mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.
Quyết định 01/2008/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 01 năm 2008 v/v "Ban hành Quy định tạm thời về việc sử dụng cọc nhựa dùng để phân làn xe và cảnh báo an toàn giao thông đường bộ"

Cập nhật 08/10/2014

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >