căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

Quyết định số: 33/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 12 tháng 04 năm 2004

Cập nhật 03/10/2014

Về việc ban hành Quy tắc, biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt.
Thông tư số 45/2003/TT-BTC của Bộ Tài chánh ngày 15 tháng 5 năm 2003

Cập nhật 03/10/2014

Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư
Quyết định số 89/2000/QĐ-BVGCP "Về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô"

Cập nhật 03/10/2014

Ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2000.
Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng

Cập nhật 03/10/2014

Về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng"
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải số 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2006 ban hành Điều lệ Đường ngang

Cập nhật 03/10/2014

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 01 năm 2006

Cập nhật 03/10/2014

Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ
Quyết định số 30/2006/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 8 năm 2006

Cập nhật 03/10/2014

Văn bản này quy định về điều kiện, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền chấp thuận áp dụng vật liệu mới, công nghệ mới trong xây dựng công trình giao thông trên lãnh thổ Việt Nam bằng bất kỳ nguồn vốn nào.
Thông tư số : 02 /2006/TT-BXD ngày 17 tháng 5 năm 2006 của Bộ Xây Dựng

Cập nhật 03/10/2014

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
Quyết định 28-2005 của Bộ Xây dựng về Định mức Khảo sát công trình

Cập nhật 03/10/2014

- Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam. - Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. - Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính, Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Đơn giá tạm thời kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Cập nhật 03/10/2014

Bao gồm phụ lục Đơn giá tạm thời kiểm định chất lượng công trình xây dựng
QĐ số 5740/BGTVT - KHCN: Về việc sử dụng vật liệu làm lớp móng dưới cho kết cấu áo đường mềm

Cập nhật 03/10/2014

Để thống nhất quy định trong việc quản lý, thiết kế , giám sát tho công, nghiệm thu vật liệu xây dựng lớp móng dưới cho kết cấu áo đường mềm và từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư trong xây dựng đường bộ: Bộ yêu cầu các đơn vị quán triệt và thực hiện các nội dung sau:
Sở Xây dựng giải đáp thắc mắc

Cập nhật 03/10/2014

Giải đáp một số vướng mắc đến Chi nhánh Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ & Xây dựng Giao thông trong việc thực hiện Thông tư số 12/2005/TT-BXD
Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình Xây dựng:

Cập nhật 03/10/2014

Trả lời ý kiến về việc thực hiện các chức năng về thí nghiệm của Chi nhánh Công ty tư vấn triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông
Thông tư 03 /2006/TT-BXD, ngày 22 tháng 5 năm 2006

Cập nhật 02/10/2014

Hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD; Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
Luật đấu thầu

Cập nhật 02/10/2014

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về đấu thầu.
Luật Xây dựng

Cập nhật 02/10/2014

Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003
Quyết định số 15 /2005/QĐ-BXD ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng

Cập nhật 02/10/2014

Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng
Quyết định số: 12 /2005/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng

Cập nhật 02/10/2014

Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
Quyết định số: 11/2005/QĐ-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng

Cập nhật 02/10/2014

Về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình
Quyết định số 10/QĐ-BXD ngày 15-4-2005 của Bộ Xây Dựng

Cập nhật 02/10/2014

Hướng dẫn định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Thông tư số: 09/2005/ TT-BXD, Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng

Cập nhật 02/10/2014

Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng được quy định tại mục 2 Chương III của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (dưới đây viết tắt là NĐ 16/CP).
Thông tư 02 /2006/TT-BXD, ngày 17 tháng 5 năm 2006

Cập nhật 02/10/2014

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng.
Công văn số 2646 /BXD-XL ngày 23/12/2005 của Bộ Xây Dựng

Cập nhật 02/10/2014

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005

Cập nhật 02/10/2014

Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình
Thông tư 15/2005/TT-BXD ngày 19/08/2005

Cập nhật 02/10/2014

Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng
Thông tư 14/2005/TT-BXD ngày 10/08/2005

Cập nhật 02/10/2014

Về việc ban hành Định mức dự toán khảo sát XD
Thông tư 12/2005/TT-BXD ngày 15/07/2005

Cập nhật 02/10/2014

Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng
Thông tư 11/2005/TT-BXD ngày 14/07/2005

Cập nhật 02/10/2014

Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
Thông tư 10/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005

Cập nhật 02/10/2014

Thông tư liên tịch BXD và Bộ Nội vụ hướng dẫn Thanh tra chuyên ngành
Thông tư 09/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005

Cập nhật 02/10/2014

Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >