căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giá cả thị trường

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 2113/CBLS-STC-SXD ngày 5 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 869/CB-VLXD-LS ngày 6 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 435/CB-LS ngày 7 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Bình Dương"Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 61/CBLS-STC-SXD ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Dương

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Bình Thuận"Giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1819/SXD-KTTH ngày 6 tháng 9 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 09/SXD-KTXD ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 740/CB-VLXD-LS ngày 16 tháng 8 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 276/CB-LS ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Bạc Liêu"Giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công tháng 8 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 409/SXD-QLXD ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bạc Liêu

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 13/CBLS/TC-XD ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Đồng nai"Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1935/CBLS ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Nai

Lâm Đồng"Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 7năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 731/CBLS-TC-XD ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Lâm Đồng

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1378/CBLS-STC-SXD ngày 6 tháng 7 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Đồng Tháp"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 210/CB-LS ngày 3 tháng 6 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Đồng Tháp

Bà Rịa Vũng Tàu"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 1123/CBLS-STC-SXD ngày 6 tháng 6 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bình Phước"Giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 845/TB-LS ngày 9 tháng 6 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bình Phước

Kiên Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 33/CBLS-TC-XD ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Kiên Giang

Bạc Liêu"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 65/CBLS-XD-TC ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Bạc Liêu

Vĩnh Long"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 149/CB.LS ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Vĩnh Long

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 415/CB-VLXD-LS ngày 5 tháng 6 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Thành phố Hồ Chí Minh "Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2011"

Ban hành theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí ...

Tây Ninh"Giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 320/CB-VLXD-LS ngày 6 tháng 5 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Tây Ninh

Cần Thơ"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 05/SXD-KTXD ngày 05 tháng 05 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Cần Thơ

Long An"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 778/CBG-SXD ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Long An

An Giang"Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 10/CBLS/TC-XD ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh An Giang

Lâm Đồng"Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2011"

Ban hành kèm theo thông báo Số 409/CBLS-TC-XD ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Liên Sở xây dựng - Tài chính Tỉnh Lâm Đồng

< 1 2 3 4 5 6 >